آیین اختتامیه

آیین اختتامیه از ساعت 16:30 تا 18:30 روز سه شنبه مورخ 24 مردادماه 1396 در محل سالن کنفرانس شماره یک
مطالعه...