نشست های ویژه خبری

اتاق تعاون ایران در نظر دارد تا در زمان بازدید مقامات عالی رتبه کشوری از ایشان برای حضور در نشست های ویژه خبری دعوت نماید. لازم به ذکر است جزیره ای نمایشگاهی برای اتاق خبر طراحی و با استفاده از آخرین فناوری های نمایشی پیاده سازی خواهد شد.
مطالعه...