به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران می رساند، پس از مشاهده جانمایی خود از طریق پنل کاربری نسبت به دریافت پیش فاکتور اقدام نموده و ظرف مدت 48 ساعت کاری  (حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه 25 تیرماه 1396) نسبت به پرداخت وجه اجاره غرفه و سپرده تضمین غرفه سازی (فقط غرف بدون تجهیز – خودساز) به شماره حساب مندرج در ذیل صورتحساب اقدام نموده و اصل فیش های واریزی را به تفکیک (صورت حساب اول و صورت حساب دوم) به همراه یک برگ پیش فاکتور به امور مالی مستقر در ستاد برگزاری نمایشگاه تحویل دهند.

تذکر:

1- مشارکت کنندگان بخش ارزی به منظور پرداخت وجوه ارزی غرفه خود به ستاد برگزاری مراجعه فرمایند.

2-غرف بدون تجهیز موظف به پرداخت سپرده تضمین حسن انجام کار خواهند بود که در قالب صورت حساب دوم در پیش فاکتور لحاظ گردیده است.

3- مشارکت کنندگان غرف بدون تجهیز(خودساز) می بایست صورت حساب دوم خود را به صورت جداگانه طی یک فیش بانکی پرداخت و سند آن را به ستاد برگزاری تحویل نمایند.