به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم می رساند، با توجه به حجم بالای تراکنش های بانکی و درخواست مشارکت کنندگان، مهلت واریز وجوه اجاره بهای غرف و تضامین غرفه سازی به مدت 24 ساعت تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 26 تیرماه 1396 تمدید گردید و مشارکت کنندگان می بایست اصل فیش به همراه یک نسخه پیش فاکتور را به واحد امور مالی ستاد برگزاری تحویل فرمایند.

شایان ذکر است مهلت فوق قابل تمدید نخواهد بود و مشارکت کنندگانی که در مهلت تعیین شده نسبت به پرداخت اقدام ننمایند به صورت خودکار از جانمایی حذف و فضای واگذار شده به آن ها به سایر متقاضیان واگذار خواهد شد.