به اطلاع کلیه ی مشارکت کنندگانی که در پنل کاربری آنها (در قسمت وضعیت متقاضی) یا در پیش فاکتور آن ها ارائه ی چک تضمین درج شده می رساند نسبت به ارائه ی چک تضمین شده بانکی به واحد مالی ستاد برگزاری حداکثر تا تاریخ  12/05/1396 اقدام نمائید .

درصورت عدم ارائه چک تضمین، ستادبرگزاری مجاز می باشد نسبت به حذف جانمایی غرفه اقدام نماید.

نحوه ی محاسبه مبلغ چک تضمین شده بانکی به شرح زیر است :

باتجهیزات داخل سالن:

متراژ ریالی *درصد (یا متراژ) مشخص شده *270*45000=  مبلغ چک تضمین شده بانکی  به ریال

بدون تجهیزات داخل سالن:

متراژ ریالی *درصد (یا متراژ) مشخص شده *260*45000= مبلغ چک تضمین شده بانکی  به ریال

فضای باز:

متراژ ریالی *درصد (یا متراژ) مشخص شده *155*45000 = مبلغ چک تضمین شده بانکی  به ریال

بدیهی است در صورتی که مشارکت  کننده در خلال برگزاری نمایشگاه طبق نظر کارشناسان ارزی – ریالی نمایشگاه مرتکب تخلف ارزی نشوند عین چک به ایشان مسترد خواهد شد و در غیر اینصورت متناسب با میزان تخلف از مبلغ چک کسر و مابقی مسترد خواهد شد.