به اطلاع می رساند آن دسته از مشارکت کنندگانی که بابت ضمانت ارزی-ریالی هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان چک تضمین ارزی-ریالی تحویل داده اند برای دریافت چک می توانند روز چهارشنبه مورخ 1396/06/01 از ساعت 9:00 لغایت 16:00 با ارائه اصل رسید چک، معرفی نامه، کارت شناسایی و همراه داشتن مهر شرکت، نسبت به دریافت آن از واحد مالی ستاد برگزاری (نمایشگاه بین المللی تهران، جنب سالن 27، ساختمان ستاد حراست، ط دوم، امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران) اقدام نمایند.

تذکر1: در صورتی که جهت دریافت چک در موعد مقرر اقدام نشود، برای دریافت چک می بایست به واحد مالی دفتر مرکزی اتاق تعاون ایران مراجعه شود.


تذکر2: در تاریخ مقرر فقط و فقط چک هایی که بابت تضمین ارزی-ریالی پرداخت شده اند مسترد خواهد شد و نه سایر موارد.