بسمه تعالی

اتاق تعاون ایران

 

مقدمه

اتاق تعاون ایران در 21 فروردین سال 1373 با حضور و اتحاد جمعی محدود اما یکرنگ و خوشفکر و توانمند پا به عرصه حیات اقتصادی ایران نهاد، اهداف تعیین شده برای فردایی بهتر، شکوفا و همراه با آرمانهای بزرگ نقشه راه بود . پیش بینی و جریان سازی و حمایت از تک تک اعضاء تعاونی ها برای رسیدن به هدف متعالی در روح و جان و اندیشه موسسان درخشان بود.
امروز همان شده ایم که دیروز می خواستیم و فردا را به فضل خدا همانگونه می سازیم که دیروز خواسته بودیم. اتاق تعاون ایران گرچه هسته اولیه اش تعداد محدودی اتحادیه بود، اما امروز درختی تنومند و پربار است و به لطف خدا و با توکل به او روز به روز پر طراوت تر خواهد بود. 
در سایه تشکیل این اتحاد و با همیاری وهمراهی صادقانه، دست به دست هم. فعل خواستن به تمامی معنا در اتاق تعاون ایران تجلی یافت.

  جایگاه اتاق تعاون ایران

   اتاق تعاون به عنوان عالیترین نهاد مردمی بخش تعاونی کشور تمامی مساعی خود را برای توسعه همه جانبه و کیفی فعالیت های بخش تعاونی در حوزه های مختلف به ویژه کمک به تحقق سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی کشور معطوف نموده است.


اتاق تعاون برای حضور مؤثر در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور و پیگیری مطالبات قانونی بخش تعاونی و تثبیت جایگاه این نهاد مردمی به موجب قوانین جاری کشور عضو شوراها و مجامع عالی که بعضاً به آنها اشاره می شود می باشد.

 •   شورای عالی نظارت بر روند اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44).
 •   هیئت عالی واگذاری.
 •   شورای پول و اعتبار.
 •   شورای عالی بورس.
 •   شورای رقابت.
 •   ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی.
 • شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی.
 • مجمع شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران.
 •  اتاق تعاون به موجب ماده 91 قانون اصل (44) به عنوان مشاور رؤسای قوای سه گانه کشور، کمیسیونهای تخصصی مجلس، عضو شورای اقتصاد، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی تعیین گردیده و از طریق ساز و کار این ارتباط تعامل هر چه بیشتر بخش غیردولتی با حاکمیت فراهم می گردد.
 • شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی.
 • صندوق توسعه ملی.

ارزشها و اصول تعاون

ساختار شرکتهای تعاونی بر ارزشهایی چون خودیاری، دموکراسی، برابری، عدالت و همبستگی بنا شده است. اعضای تعاونی به ارزشهای اخلاقی نظیر صداقت، آزاد اندیشی، مسئولیت پذیری و احترام رأی پای بند می باشند.