تعرفه های ریالی هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

تذکر: تعرفه های مندرج در این قسمت بدون احتساب ارزش افزوده مصوب سال 1396 درج گردیده است.(بند 4 مشمول ارزش افزوده نخواهد شد.)

 

1- اجاره بهای غرفه به ازاء هر مترمربع

گرید سالن

نام سالن

هزینه هر مترمربع (ریال)

با تجهیزات

بدون تجهیزات

A

6-7-8-9-31-35-38-44

1،400،000

1،200،000

B

10-11-27-40-41

1،350،000

1،150،000

C

12-13-14-15-25-26-38A

1،200،000

1،000،000

D

1-2-18-19-20-21-22

1،100،000

900،000

فضای باز

کلیه فضاهای قابل واگذاری

------------------

600،000

 

2- هزینه ثبت نام بازدید کنندگان به ازاء هر مترمربع 30000 ریال معادل سه هزار تومان

3- هزینه برق به ازاء هر مترمربع 50000 ریال معادل پنج هزار تومان

4- ضمانت حسن انجام کار

توضیحات

مبلغ (ریال)

از 12تا 59 مترمربع

15،000،000 ریال

از 60 تا 109 مترمربع

30،000،000 ریال

از 110 تا 209 مترمربع

50،000،000 ریال

بالاتر از 210 مترمربع

60،000،000 ریال