شاخص مدیران PMI

" صنعت ساختمان"

تعریف: 

PMI مقیاسی برای فعالیت های اقتصادی است که به طور کلی نشان دهنده درصد مدیران خرید در یک بخش اقتصادی است که افزایش آن در یک ماه حاکی از شرایط بهتر کسب و کار نسبت به ماه قبل می باشد.

PMI بیش از 50 درصد نشان می دهد که اقتصاد در حال توسعه بوده حال آنکه هر رقمی زیر 50 درصد موید قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض است. بنابراین این شاخص یکی از ابزارهای مهم برای شناسایی رکود یا ثبات کسب و کار می باشد.

مقیاس مذکور از طریق ارزیابی اطلاعات حدود 300 نفر از مدیران خرید در بخش صنعت ساختمان است. در مقیاس  سطح تولید، سفارشات جدید از مشتریان، سرعت تحویل توسط تأمین کنندگان موجودی کالا و میزان استخدام جمع آوری می گردد. بنابراین مقدار تولید و استخدام، شاخص صادرات ، شاخص تولید برای ماه آینده از مهم ترین نتایج این طرح می باشد .

استفاده کنندگان از نتایج PMI

گزارش PMI برای بازارهای مالی از آنجا که بهترین مقیاس رونق یک واحد تولیدی است، اهمیت ویژه ای دارد.این مقیاس در آشکار نمودن فشر تورم و همچنین همچنین فعالیت اقتصادی تولید رایج است که هر دو در قلمرو توجه سرمایه گذاران هستند. یکی از مهم ترین ویژگی های PMI موضوع سفارشات بوده که پیش بینی فعالیت تولید در ماه های بعدی به واسطه آن امکان پذیر می باشد. ضمناً این مقیس برای بازار بورس مورد توجه است. یکی دیگر از استفاده کنندگان این طرح دولت و دستگاه های اجرایی مرتبط با بخش مسکن می باشد تا در جهت برنامه ریزی در این حوزه نسبت به سیاست گذاری برای خروج از رکود و تحرک بخشی این قسمت از اقتصاد برنامه ریزی لازم را انجام دهد.

مزایای PMI:

1-   ارائه به موقع ارزیابی در شروع هر ماه

2-   کمک به پیش بینی شاخص قیمت احتمالی تولیدکننده

3-   میسر ساختن پیش بینی GDP و شاخص های فرعی همچون موجودی کالا، روند قیمت ها و آمار استخدامی درازمدت.

دلیل اجرای طرح:

یکی از خلاء های موجود در آمار کشور پیش بینی فعالیت صنعت ساختمان و شناسایی وضعیت فعلی و آینده آن می باشد که هیچ دستگاه دولتی و غیردولتی حتی مرکز آمار این اطلاعات را مورد بررسی قرار نمی دهند.

نحوه اجرا:

وجود بانک اطلاعاتی در اتاق تعاون ایران به دلیل برگزاری بیش از 15 دوره نمایشگاه بین المللی در نمایشگاه بین المللی تهران، کیش، آذربایجان و سایر استان های کشور و ارتباط و تجربه خوبی که از این بخش از صنعت وجود دارد. حدود دو هزار نمونه آماری مشتمل بر بزرگترین شرکت های ساختمانی و تأثیرگذار در صنعت ساختمان،  بستر مناسبی برای شناسایی و پیش بینی وضعیت صنعت ساختمان در کشور دارد.

از بین دو هزار شرکت ساختمان حدود 300 نمونه آماری که دارای شرایط ویژه و منحصر به فردی در حوزه ساختمان هستند، توسط کارشناسان اتاق مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان نمونه آماری برای ارائه پرسشنامه انتخاب می شود.