تقویم نمایشگاهی سال 1397 امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران

1-نخستین نمایشگاه برترین های توسعه صنعت ساختمان

11 تا 14 اردیبهشت ماه 1397 مرکز نمایشگاهی ایران مال

2- هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

15 لغایت 18 مرداد ماه 1397 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

3- چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کیش

11 لغایت 14 آبان ماه 1397 مرکز نمایشگاهی جزیره کیش